Reprezentacje
Ekstraklasa
I Liga
II Liga
Rozgrywki młodzieżowe
Siatkówka plażowa
FIVB CEV
Nasi Partnerzy
Adidas SklepyPolska Siatkówka
Magazyn SiatkówkaRegulamin

REGULAMINY KOMISJI ODZNACZEŃ PZPS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Komisja Odznaczeń, zwana dalej Komisją, opiera swoją działalność na statucie PZPS i niniejszym regulaminie.

1.2 Zadaniem Komisji jest:

1.2.1 Opiniowanie wniosków i zgłaszanie ich do zarządu PZPS w sprawach odznaczeń PZPS, resortowych i państwowych, odznak I wyróżnień, na wniosek Związków Wojewódzkich, PZPS, stowarzyszeń i klubów, członków zwyczajnych PZPS,

1.2.2 Archiwizacja opinii o bieżących wydarzeniach związku,

1.2.3 Współpraca z wojewódzkimi związkami w zakresie działalności Komisji.

1.3 Komisja realizuje swoje zadania poprzez:

1.3.1 Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie:

1.3.1.1 orderów i odznaczeń państwowych,

1.3.1.2 medalu „Za wybitne zasługi w rozwoju piłki siatkowej” i odznak honorowych PZPS,

1.3.1.3 tytułu Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej,

1.3.1.4 tytułu Zasłużonego Mistrza Sportu,

1.3.1.5 innych wyróżnień.

1.3.2 Przedstawianie własnych wniosków w sprawach wymienionych w pkt.1.3.1.

1.3.3 Przedstawianie wniosków i propozycji w zakresie polityki Zarządu PZPS, dotyczących odznaczeń i wyróżnień.

1.3.4 Przygotowywanie projektów regulaminów odznaczeń, wyróżnień, odznak i nagród Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

2. ZASADY ORGANIZACYJNE

2.1 Komisja działa w składzie 5–7 osób.

2.2 Przewodniczący Komisji jest członkiem Zarządu PZPS i jest zatwierdzony przez Zarząd PZPS.

2.3 Członków Komisji zatwierdza Zarząd PZPS.

2.4 Członkowie Komisji wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

2.5 Kadencja Komisji trwa tyle, co kadencja Zarządu PZPS.

2.6 Komisję reprezentuje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego lub wyznaczony członek Komisji.

3. ZASADY DZIAŁANIA

3.1 Zebrania Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

3.2 Zebrania zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego lub sekretarz Komisji, po uzgodnieniu z przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego.

3.3 Komisja rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt. 1.3., w oparciu o obowiązujące przepisy i regulaminy Związku.

3.4 Uchwały na zebraniach Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Komisji.

4. INNE POSTANOWIENIA

4.1 Komisja zobowiązana jest do wysyłania Regulaminu do Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej i informowania o składzie Komisji oraz obowiązujących terminach składania wniosków. Terminy te ustala się:

4.1.1 do 31 kwietnia każdego roku (wnioski Komisja rozpatruje w maju),

4.1.2 do 31 października każdego roku (wnioski Komisja rozpatruje w listopadzie).

4.2 Regulamin niniejszy wraz z Regulaminami Przyznawania Odznaki Honorowej i Przyznawania Medalu PZPS "Za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej" obowiązują do odwołania.

Warszawa 19.09.2005
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ

1. CEL I STOPNIE ODZNAKI

1.1 Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem, przyznawanym przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

1.2 Odznaka jest dwustopniowa:

1.2.1 srebrna Odznaka Honorowa,

1.2.2 złota Odznaka Honorowa.

1.3 Odznaki srebrna i złota przyznawane są tylko raz.

1.4 Do odznak honorowych wydawane są numerowane legitymacje.

1.5 Ewidencję osób i organizacji odznaczonych prowadzi biuro PZPS.

2. KRYTERIA PRZYZNAWANIA ODZNAKI

2.1 Odznakę honorową mogą otrzymać:

2.1.1 zawodniczki i zawodnicy osiągający wysokie wyniki w siatkówce,

2.1.2 sędziowie i osoby działające społecznie w organizacjach związanych z siatkówką,

2.1.3 osoby fizyczne i prawne wspierające finansowo rozwój siatkówki,

2.1.4 trenerzy i pracownicy etatowi instytucji związanych z siatkówką,

2.1.5 kluby sportowe prowadzące sekcje piłki siatkowej,

2.1.6 redakcje i dziennikarze popularyzujący siatkówkę,

2.1.7 pracownicy naukowi posiadający znaczny dorobek naukowy dotyczący siatkówki.

2.2 Srebrna odznaka może być nadana:

2.2.1 zawodnikom i zawodniczkom o nienagannej postawie sportowej, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

2.2.1.1 zdobyli tytuł mistrza Polski, Puchar Polski lub zakwalifikowali się do półfinału pucharów europejskich,

2.2.1.2 reprezentowali barwy Polski co najmniej 10-krotnie,

2.2.1.3 zakwalifikowali się do finałów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy,


2.2.2 sędziom i innym osobom działającym społecznie w organizacjach związanych z siatkówką przez okres co najmniej 15 lat,

2.2.3 trenerom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

2.2.3.1 trenowali zespół I lub II ligi co najmniej 5 lat,

2.2.3.2 zespoły przez nich trenowane zdobyły tytuł mistrza Polski, Puchar Polski lub zakwalifikowały się do półfinału pucharów europejskich,

2.2.3.3 doprowadzili reprezentację Polski do finałów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy,

2.2.3.4 wychowali reprezentantkę/ta Polski juniorów lub seniorów, trenując ją/go przez okres 4 lat,

2.2.4 osobom fizycznym i prawnym, które wspierały finansowo rozwój siatkówki, przez co najmniej 5 lat lub uzyskały specjalną akceptację Zarządu PZPS,

2.2.5 klubom sportowym prowadzącym co najmniej 10 lat sekcję piłki siatkowej,

2.2.6 redakcjom, dziennikarzom, pracownikom naukowym i pracownikom biura PZPS wg indywidualnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Odznaczeń PZPS.

2.3 Złota Odznaka nadawana tylko w przypadku posiadania Srebrnej Odznaki i może być przyznana:

2.3.1 zawodniczkom i zawodnikom o nienagannej postawie sportowej, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

2.3.1.1 zdobyli tytuł mistrza Polski, Puchar Polski co najmniej dwukrotnie lub zakwalifikowali się do finału pucharów europejskich,

2.3.1.2 reprezentowali barwy Polski co najmniej 25-krotnie,

2.3.1.3 zdobyli w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy co najmniej 5. miejsce,

2.3.2 sędziom i innym osobom działającym społecznie w organizacjach sportowych związanych z siatkówką przez co najmniej 20 lat,

2.3.3 trenerom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

2.3.3.1 trenowali zespół I lub II ligi przez okres co najmniej 10 lat,

2.3.3.2 zespoły przez nich trenowane zdobyły dwukrotnie tytuł mistrza Polski, Puchar Polski lub zakwalifikowały się do finału pucharów europejskich,

2.3.3.3 prowadzili reprezentację Polski, w co najmniej 10-krotnie,

2.3.3.4 doprowadzili reprezentację Polski do zdobycia co najmniej 5. miejsca w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy,

2.3.3.5 wychowali dwie/dwóch reprezentantki/ów Polski juniorów lub seniorów trenując ich, co najmniej 4 lata,

2.3.4 osobom fizycznym lub prawnym, którzy wspierali finansowo rozwój siatkówki przez co najmniej 10 lat lub uzyskały specjalną akceptację Zarządu PZPS,

2.3.5 klubom sportowym prowadzącym sekcje piłki siatkowej przez co najmniej 15 lat nieprzerwanie,

2.3.6 redakcjom, dziennikarzom, pracownikom naukowym i pracownikom biura, PZPS wg indywidualnej oceny Komisji Odznaczeń PZPS.

2.4 W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych np. wiekiem odznaczonego, szczególnymi zasługami dla siatkówki, Odznaka Złota może być przyznana mimo nie posiadania przez odznaczonego Odznaki Srebrnej.

3. TRYB PRZYZNAWANIA ODZNAKI

3.1 Odznaki honorowe PZPS są przyznawane przy okazji: Walnych Zgromadzeń Delegatów PZPS, Walnych Zebrań Delegatów WZPS, jubileuszy PZPS, WZPS, klubów, sekcji piłki siatkowej, jubileuszy indywidualnych osób fizycznych i prawnych.

3.2 Wnioski o przyznanie odznaki honorowej mają prawo składać:

3.2.1 dla osób indywidualnych: kluby sportowe, WZPS, Polska Liga Siatkówki, Fundacja Rozwoju Piłki Siatkowej, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPS,

3.2.2 klubom i członkom zbiorowym wnioski wystawiają Zarządy WZPS.

3.3 Wszystkie wnioski o przyznanie odznaki honorowej muszą być zaopiniowane przez właściwe Zarządy WZPS.

3.4 Wnioski o przyznanie odznaki honorowej powinny być złożone do PZPS poprzez Zarząd WZPS na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.

3.5 Każdy wniosek przesłany do WZPS jest rozpatrywany przez Komisję ds. Odznaczeń pod względem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii, przedstawiony Zarządowi PZPS do ostatecznej decyzji.

3.6 Wnioski, które nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji lub Zarządu są zwracane wnioskodawcy.

4. ZASADY WRĘCZANIA ODZNAKI

4.1 Prawo wręczania odznaki mają członkowie Zarządu PZPS, członkowie Komisji Rewizyjnej i Prezesi WZPS.

4.2 Wręczanie Odznak Honorowych powinno mieć uroczysty charakter.

5. UTRATA ODZNAKI HONOROWEJ

5.1 Utrata prawa posiadania odznaki honorowej następuje w przypadku:

5.1.1 dożywotniej dyskwalifikacji zawodniczki, zawodnika, trenera, sędziego lub działacza,

5.1.2 prawomocnego wyroku sądu orzekającego pozbawienie praw publicznych.

5.2 Biuro PZPS przesyła zainteresowanym jednostkom organizacyjnym informację o utracie prawa posiadania odznaki honorowej.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU PZPS
"Za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej"

§1

Medal PZPS "Za wybitne zasługi w rozwoju Piłki Siatkowej" jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

§2

Medal PZPS jest nadawany osobom fizycznym o wysokich walorach moralnych, które w historii piłki siatkowej wniosły wybitny wkład osobisty w jej krzewienie, rozwój i promowanie w kraju i zagranicą.

§3

Medal PZPS jest nadawany osobom prawnym, instytucjom, stowarzyszeniom, sponsorom za niekwestionowane zasługi we wspieraniu, krzewieniu i propagowaniu piłki siatkowej w Polsce.

§4

Medal PZPS jest przyznawany przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, na wniosek Komisji Odznaczeń PZPS.

§5

Medal PZPS przedstawia sobą kształt koła, wewnątrz konturu wrysowane jest oficjalne logo Związku z napisem PZPS.

§6

Medal PZPS przyznawany jest:

a. zawodnikom, którzy zdobyli medale olimpijskie, mistrzostw świata i Europy oraz trenerom i sędziom,

b. trenerom, którzy z zespołami narodowymi seniorów zdobyli medale olimpijskie, medale mistrzostw świata lub mistrzostw Europy,

c. sędziom międzynarodowym, którzy sędziowali w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy seniorów/ek,

d. działaczom o wysokich walorach moralnych, zajmujących się krzewieniem i rozwojem piłki siatkowej, którzy przez co najmniej 25 lat pełnili kierownicze funkcje w klubach, Wojewódzkich Związkach Piłki Siatkowej lub Polskim Związku Piłki Siatkowej,

e. stowarzyszeniom, sponsorom, osobom wspierającym rozwój piłki siatkowej przez co najmniej 5 lat.

§7

Osobom fizycznym wyróżnionym medalem PZPS przysługuje prawo bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy piłki siatkowej organizowane przez PZPS i kluby, jeżeli wstęp nie został ograniczony odrębnymi przepisami.

§8

Medal PZPS został wprowadzony do systemu odznaczeń PZPS w wyniku Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPS z 2001 roku i po zatwierdzeniu przez Zarząd PZPS w dniu 9 października 2005 roku.

Galeria | Sklep | Upominki | Ciekawe strony | Chat | Forum | RSS


PZPS © 2005 Produced by JMC. Powered by Contentia CMS.