Reprezentacje
Ekstraklasa
I Liga
II Liga
Rozgrywki młodzieżowe
Siatkówka plażowa
FIVB CEV
Nasi Partnerzy
Adidas SklepyPolska Siatkówka
Magazyn SiatkówkaSTATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
 

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba.

§1

Polski Związek Piłki Siatkowej, zwany dalej Związkiem, jest ogólnokrajowym związkiem sportowym działającym w dziedzinie piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz innych odmian piłki siatkowej aprobowanych przez FIVB (Fédération Internationale de Volleyball - Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) i CEV (Confédération Européenne de Volleyball - Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej).

§2

 1. Terenem działania Związku jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji swoich celów Związek może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

 1. Związek działa w formie stowarzyszenia. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
 2. Związek może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§4

Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność.

§5

 1. Z zastrzeżeniem uprawnień Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Związek jest w kraju i zagranicą jedynym reprezentantem zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej, polskiej piłki siatkowej, siatkówki plażowej oraz innych odmian piłki siatkowej aprobowanych przez FIVB i CEV.
 2. Uprawnienia innych podmiotów w powyższym zakresie wynikać mogą wyłącznie z upoważnienia udzielonego przez Związek.
 3. Związek jest członkiem FIVB i CEV, w związku z czym Związek, a także jego ligi i kluby, zawodnicy i działacze piłki siatkowej mają obowiązek odpowiedniego respektowania statutów, przepisów i decyzji FIVB oraz CEV.

§6

Związek działa w oparciu o niniejszy statut, zwany dalej Statutem, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. Zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. Zm.) oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.).

§7

 1. Związek w ramach swej działalności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi.
 2. Związek realizuje swoje cele statutowe przy pomocy Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej, zwanych dalej Wojewódzkimi Związkami.
 3. Wojewódzkie Związki mogą posiadać osobowość prawną.

§8

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

 1. Związek może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. 1.Związek może tworzyć albo być uczestnikiem organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznych.

§10

 1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy i członków organizacji w nim zrzeszonych.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§11

 1. Celem Związku jest:
  1. organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój piłki siatkowej w Polsce,
  2. przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  3. reprezentowanie interesów piłki siatkowej w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  4. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju piłki siatkowej w formie amatorskiej i profesjonalnej,
  5. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie sportu, zdrowia i ochrony środowiska,
  6. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, statystyków członków sztabów medycznych, menedżerów, sędziów i działaczy,
 2. Dla osiągnięcia celów o których mowa w pkt. 1-6 Związek może podejmować uchwały i decyzje wiążące członków Związku, inne organizacje działające w piłce siatkowej, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów, sędziów i działaczy piłki siatkowej, a także podejmować działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.
§12

 1. Związek realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1. opracowywanie kierunków i programów rozwoju piłki siatkowej oraz siatkówki plażowej w kraju,
  2. prowadzenie szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami oraz wydawanie w tym zakresie odpowiednich licencji,
  3. profesjonalizację współzawodnictwa sportowego w najwyższych klasach rozgrywkowych,
  4. współpracę z Wojewódzkimi Związkami, regionalnymi i ponadregionalnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  5. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubów sportowych wchodzących w skład Związku oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich Statutu, regulaminów oraz innych przepisów i zasad regulujących uprawianie sportu,
  6. opracowywanie zasad oraz nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  7. reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  8. szkolenie zawodników i realizację całokształtu spraw związanych z przyznawaniem zawodnikom licencji na uprawianie sportu,
  9. określanie szczegółowych praw i obowiązków zawodników, w tym status zawodnika amatora i zawodnika profesjonalisty,
  10. przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu,
  11. określenie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego,
  12. szkolenie i doskonalenie kwalifikacji sędziów, określanie niezbędnych warunków, jakie należy zapewnić sędziom sportowym dla umożliwienia im wypełniania funkcji sędziego sportowego oraz przyznawanie licencji sędziego sportowego,
  13. organizowanie, w tym również przekazywanie uprawnienia do organizowanie sportowego współzawodnictwa w zakresie sportu profesjonalnego innym podmiotom,
  14. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących zawodów w piłce siatkowej,
  15. określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz organów prowadzących to postępowanie, w tym kompetencje tych organów, tryb postępowania oraz rodzaje i wysokość wymierzanych kar,
  16. określenie zasad i trybu postępowania związanego z uzyskiwaniem przez menedżerów statusu menedżera licencjonowanego,
  17. prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej, edukacyjnej i metodyczno-szkoleniowej w zakresie niepublicznych szkół sportowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego, Akademii Polskiej Siatkówki i Ośrodków Szkolenia Sportowego,
  18. wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych, szkół publicznych oraz programów mających na celu krzewienie sportu wśród dzieci i młodzieży,
  19. prowadzenie działalności popularyzatorskiej związanej z piłką siatkową poprzez wspomaganie i organizowanie imprez masowych, akademickich, szkolnych i sportu niepełnosprawnych,
  20. wyposażanie zawodników w stroje oraz inny sprzęt do piłki siatkowej,
  21. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących piłki siatkowej oraz siatkówki plażowej, niezastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla organów administracji rządowej lub innych podmiotów,
  22. prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania osób związanych z piłką siatkową, w tym trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, menedżerów d.s. siatkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez siatkarskich, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką piłki siatkowej,
  23. prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych dotyczących działalności Związku,
  24. utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Związku,
  25. wydawanie wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki siatkowej na obiektach sportowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Związku,
  26. podejmowanie działań służących pozyskiwaniu różnorodnych środków finansowych w tym funduszy unijnych na realizację celów i zadań statutowych,
  27. zgłaszanie kandydatów do prac w Komisjach FIVB i CEV,
  28. przedstawianie kosztów i postulatów oraz wydawanie opinii dla odpowiednich władz państwowych i organów samorządowych w sprawach dotyczących rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki siatkowej,
  29. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z piłką siatkową, w tym w szczególności poprzez wydawanie magazynu Polska Siatkówka i wydawnictw okolicznościowych,
  30. podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczeniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Związku,
  31. ponoszenie kosztów reprezentowania Związku w relacjach z organizacjami siatkarskimi (międzynarodowymi i krajowymi) oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności kosztów:
   1. upominków wręczanych działaczom FIVB i CEV i zagranicznych federacji siatkarskich oraz osobom trzecim w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany prezentów,
   2. podróży, diet oraz pobytu gości Związku w kraju i za granicą,
   3. korespondencji okazjonalnej,
  32. realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy siatkarskich i pracowników Związku w związku z ich codzienną działalnością na rzecz Związku poprzez ponoszenie kosztów:
   1. nieodpłatnego przekazywania biletów na mecze o Puchar Polski, Puchar Ligi, Superpuchar, oraz mecze międzynarodowe reprezentacji Polski organizowane przez Związek,
   2. dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy siatkarskich i pracowników Związku jako osób nie wchodzących w skład ekipy siatkarskiej na zagraniczne mecze reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych,
   3. ubezpieczenia zawodników powoływanych do zespołów reprezentacyjnych,
   4. organizowania dla zawodników i osób wchodzących w skład ekipy siatkarskiej zajęć pozasportowych w trakcie zgrupowań i obozów przygotowawczych, w celu umożliwienia odpowiedniego odpoczynku i przygotowania się do zawodów, w tym w szczególności zakup biletów na imprezy kulturalne,
   5. organizacji Walnego Zgromadzenia Związku, posiedzeń, narad, konferencji i innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez Związek dla członków statutowych organów Związku oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d.s. siatkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez siatkarskich i działaczy siatkarskich oraz pracowników Związku, w tym także m.in. kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług gastronomicznych,
   6. organizacji spotkań okazjonalnych realizowanych podczas meczów reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych, meczów o Puchar Polski, Puchar Ligi, Superpuchar, oraz mecze międzynarodowe reprezentacji Polski organizowane przez Związek, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa w pkt e)
   7. zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele statutowe Związku związane z reprezentowaniem go w kontaktach zewnętrznych,
   8. nagród i stypendiów sportowych dla zawodników reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych,
   9. zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy siatkarskich i pracowników Związku,
   10. zakupu zwyczajowo przyjętych okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych w imieniu Związku,
   11. nagród oraz nieodpłatnego przekazywania proporczyków, koszulek, gadżetów i podobnych prezentów dla członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, działaczy siatkarskich i pracowników Związku,
  33. popularyzację sportu piłki siatkowej poprzez:
   1. nieodpłatne przekazywanie osobom trzecim proporczyków, koszulek, gadżetów i podobnych prezentów,
   2. finansowanie i współfinansowanie organizacji konferencji , seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-szkoleniowych przeprowadzonych na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiej piłki siatkowej,
  34. ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i menedżerów siatkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez siatkarskich oraz pracowników Związku, w tym kosztów prowadzenia Szkoły Trenerów PZPS,
  35. prowadzenie działalności związanej z promocją i organizacją imprez sportowych na powietrzu i w halach dla sportowców zawodowych lub amatorów w piłce siatkowej oraz przy okazji w innych dyscyplinach sportu,
  36. prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej, w tym organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych związanych ze wszelkimi odmianami piłki siatkowej, w tym koncertów, parad i innych podobnych wydarzeń,
  37. prowadzenie działalności reklamowej związanej z piłką siatkową,
  38. ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją celów statutowych Związku.
 2. Zarząd Związku w drodze uchwał może zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1, swoim członkom, Wojewódzkim Związkom Piłki Siatkowej oraz osobom trzecim.

Rozdział III
Członkowie Związku.

§13

 1. Związek zrzesza członków:
  1. zwyczajnych,
  2. honorowych,
  3. wspierających,
 2. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe oraz Wojewódzkie Związki.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Związku.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca cele Związku i wspierająca go materialnie.
§14

 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Godność Prezesa Honorowego lub Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów.

§15

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczenia w wyborze delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
  2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku,
  3. korzystać z pomocy Związku oraz uprawnień wynikających ze Statutu i działalności Związku.
 2. Prezesi i Członkowie Honorowi mają prawo:
  1. uczestniczyć z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym w Walnych Zgromadzeniach Delegatów,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku.
 3. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. uczestniczyć bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym w Walnych Zgromadzeniach Delegatów,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku.

§16

 1. Wszyscy członkowie Związku niezależnie od ich statusu mają obowiązek:
  1. dbania o dobre imię Związku i szanowanie jego imienia,
  2. dbanie o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów, statystyków, członków sztabów medycznych oraz pracowników zatrudnionych w piłce siatkowej,
  3. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz innych przepisów określających działalność Związku,
  4. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki siatkowej,
  5. opłacania składek członkowskich – od tego obowiązku są zwolnieni prezesi i członkowie honorowi Związku,
  6. nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez Związek oraz z członkami, którzy są zawieszeni lub wykluczeni w prawach członkostwa,
  7. prowadzenia aktualnego rejestru swoich członków (dotyczy tylko WZPS i klubów)

§17

 1. Utrata praw członkowskich Związku następuje w przypadku:
  1. zgłoszenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  2. likwidacji lub śmierci członka,
  3. wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej na wniosek Zarządu w przypadku uporczywego naruszenia postanowień Statutu.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów może być zaskarżona do Trybunału Arbitrażowego przy PKOL w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

§18

 1. Członek Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu może być zawieszony w prawach członkowskich na okres nie dłuższy niż jeden rok. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Uchwała o zawieszeniu jest wykonalna z chwilą podjęcia.
 2. Członek zawieszony w prawach członkowskich nie może wykonywać uprawnień przysługujących mu na podstawie Statutu.
 3. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów. Przepis § 18 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
Władze Związku.

§19

Władzami Związku są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§20

 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, przy czym mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają wraz z odbyciem z końcem kadencji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz głosowanie w sprawach osobowych odbywają się tajnie. Walne Zgromadzenie Delegatów może większością 2/3 głosów postanowić, iż głosowanie w sprawach wymienionych w zdaniu pierwszym odbywa się jawnie.
 3. Osoby kandydujące do władz statutowych Związku muszą spełniać następujące przesłanki:
  1. korzystanie z pełni praw publicznych,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. niekaralność potwierdzona najpóźniej w dniu wyborów aktualnym zaświadczeniem o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

§21

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Każdy członek zwyczajny będący Wojewódzkim Związkiem ma prawo wyboru jednego delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Pozostali delegaci wybierani są przez zebrania członków Wojewódzkich Związków. Liczba mandatów uzależniona jest od liczby zespołów działających w klubach mających siedzibę na terenie Wojewódzkiego Związku i wynosi:
  1. w przypadku zespołów szczebla centralnego:
   1. od 1 do 5 zespołów - 1 mandat,
   2. od 6 do 10 zespołów - 2 mandaty,
   3. od 11 do 15 zespołów - 3 mandaty
   4. od 16 do 20 zespołów - 4 mandaty,
   5. 21 zespołów i więcej – 5 mandatów;
  2. w przypadku klubów biorących udział w rozgrywkach klas niższych dodatkowo:
   1. od 1 do 20 klubów - 1 mandat,
   2. od 21 do 40 klubów - 2 mandaty,
   3. 41 klubów i więcej – 3 mandaty.
 4. Liczba zespołów i klubów zostaje określona według stanu na dzień pierwszego stycznia danego roku kalendarzowego.

§22

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w drugim roku kadencji władz jako Zgromadzenie Sprawozdawcze oraz w czwartym roku kadencji jako Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze.
 2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze wybrani przez zebrania członków Wojewódzkich Związków zachowują mandaty do dnia zwołania następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Związku albo na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
  1. uchwalanie generalnych kierunków działania Związku,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,
  3. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom ustępujących władz Związku,
  4. wybór Prezesa Związku, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. nadawanie godności członka honorowego,
  6. uchwalanie zmian w Statucie,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku.

§25

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, prezesi i członkowie honorowi, członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

§26

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

§27

Zarząd zawiadamia delegatów o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

§28

 1. Zarząd Związku składa się z 15 – 23 członków, stosownie do ustaleń Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Wyboru Prezesa Związku dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów spośród:
  1. kandydatów zgłoszonych przez Zarząd z własnej inicjatywy
  2. kandydatów zgłoszonych za pośrednictwem Zarządu przez Zarządy Wojewódzkich Związków w terminie co najmniej na 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
  Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie i zgodę kandydata na kandydowanie.
 3. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji, Zarząd spośród członków Zarządu wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów wybiera nowego Prezesa. Ustąpienie z funkcji Prezesa nie jest równoznaczne z ustąpieniem z funkcji członka Zarządu.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, zgodnie z ust. 7, pozostali członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 5. Sekretarz Generalny Związku powoływany jest i odwoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa Związku. Sekretarz Generalny wchodzi w skład Zarządu z urzędu.
 6. Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego oraz Przewodniczący Rady Trenerów - wybierani przez autonomiczne środowiska – są rekomendowani w skład Zarządu na Walnym Zgromadzeniu.
 7. Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium w liczbie 5-7 osób, w tym nie więcej niż 3 Wiceprezesów. W skład Prezydium wchodzą z urzędu Prezes oraz Sekretarz Generalny.

§29

 1. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych władz Związku, w szczególności:
  1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
  3. występowanie do odnośnych władz z wnioskami w sprawie:
   1. dotacji dla Związku,
   2. szkolenia i doszkalania kadry trenersko – instruktorskiej i sędziowskiej,
   3. budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami piłki siatkowej
  4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, z zastrzeżeniem § 47,
  5. uchwalanie planów działania i budżetów Związku,
  6. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku,
  7. ocena działalności członków Związku wymienionych w § 13 Statutu i Wydziałów Związku,
  8. rozstrzyganie odwołań od postanowień członków Związku wymienionych w § 13 Statutu i Wydziałów Związku,
  9. reprezentowanie Związku w międzynarodowych federacjach piłki siatkowej,
  10. opracowanie i zatwierdzenie regulaminu działalności Zarządu i Prezydium Zarządu,
  11. powoływanie, rozwiązywanie, nadzorowanie oraz zatwierdzanie składów osobowych i regulaminów działania poszczególnych wydziałów i komisji Związku, za wyjątkiem regulaminów, których uchwalanie pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku,
  13. nadawanie klubom, zawodnikom, trenerom i sędziom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  14. nadawanie menedżerom statusu menedżera licencjonowanego,
  15. ustalanie wysokości opłat z tytułu wpisowego, składek rocznych, licencji oraz innych opłat od osób fizycznych i prawnych na rzecz Związku,
  16. występowanie o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie sportu profesjonalnego, o czym mówi § 30 Statutu Związku,
  17. powoływanie i rozwiązywanie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego w uzgodnieniu z ministrem właściwym dla spraw kultury fizycznej i sportu,
  18. ustalanie zasad zmiany barw klubowych,
  19. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów i ustalanie zasad ordynacji wyborczej,
  20. powoływanie składu Sądu Polubownego i ustalanie zasad jego funkcjonowania,
  21. powoływanie składu Sądu Odwoławczego oraz określanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego,
  22. powoływanie członków Komisji do spraw wydawania licencji i opracowania zasad ich wydawania.
  23. uchwalanie regulaminów wewnętrznych związku,
  24. powoływanie składu oraz zatwierdzanie celów i regulaminów Akademii Polskiej Siatkówki
 2. Dla ważności oświadczeń woli Związku, w tym zaciągania zobowiązań również w sprawach majątkowych, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu: Prezesa i Wiceprezesa, Prezesa i innego członka Zarządu upoważnionego przez Zarząd, dwóch Wiceprezesów albo Wiceprezesa i innego członka Zarządu upoważnionego przez Zarząd.
 3. W czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Związkiem i członkiem Zarządu, Związek reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§30

 1. Związek po uzyskaniu zgody na działalność w zakresie sportu profesjonalnego powierza prowadzenie rozgrywek w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki siatkowej w formie ligi zawodowej osobie prawnej działającej pod postacią spółki akcyjnej w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Powierzenie dodatkowych rozgrywek spółce akcyjnej prowadzącej już rozgrywki w najwyższej klasie rozgrywkowej może się odbyć wyłącznie zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej ustalane są w formie umowy zawartej pomiędzy Związkiem i spółką.
 2. Związek może upoważnić spółkę akcyjną prowadzącą rozgrywki w zakresie ligi zawodowej do wykonywania tych uprawnień statutowych Związku, które nie są ustawowo zastrzeżone do wyłącznej właściwości Związku.
 3. Regulaminy i przepisy związane z prowadzeniem ligi zawodowej, a także wszelkie ich zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Związku.

§31

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Uchwały Zarządu i Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§32

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Związku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 2. Komisja Rewizyjna może kontrolować każdy dział czynności Związku, żądać od Prezydium Zarządu i pracowników Związku sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
 3. Komisja Rewizyjna może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Związku oraz występować w tych sprawach z wnioskami i inicjatywami do Zarządu, a także na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 4. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Związku, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu majątku Związku.
 5. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z przeprowadzonych przez siebie czynności, w szczególności określonych w ust. 4
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz osoby spoza tego grona. Z zastrzeżeniem §34, członkowie Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji mogą być wybierani ponownie.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, likwidatorzy, księgowi Związku, członkowie Sądu Polubownego przy PZPS, członkowie Wydziału Dyscypliny, członkowie Sądu Odwoławczego oraz etatowi pracownicy Związku i Wojewódzkich Związków.

§34

Członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do nowo wybieranych władz Związku.

§35

 1. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem wyboru nowych władz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym.
 2. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w przypadku odwołania go przez Walne Zgromadzenie Delegatów lub z chwilą przyjęcia rezygnacji odpowiednio przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz w skutek jego śmierci. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek utraty wybieralności z przyczyn określonych w § 33 ust. 4 Statutu.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji z innych przyczyn niż odwołanie, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji do swojego składu nowych członków z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 4. Mandaty członków władz wybranych w trakcie kadencji wygasają w terminie określonym w ust. 1.

Rozdział V
Nagrody i wyróżnienia.

§36

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania działaczy, trenerów, sędziów i zawodników zasłużonych dla polskiej siatkówki.

§37

Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom.

§38

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy wewnętrzne Związku oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Rozdział VI
Odpowiedzialność dyscyplinarna.

§39

 1. Związek ma prawo nakładania kar na:
  1. kluby,
  2. zawodników,
  3. trenerów i instruktorów,
  4. sędziów,
  5. działaczy,
  6. menedżerów licencjonowanych.
  7. statystyków
  8. członków sztabów medycznych
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, kwalifikacje wymagane od osób pełniących funkcje w organach dyscyplinarnych jak i rodzaje kar określa Regulamin dyscyplinarny Związku uchwalony przez Zarząd.
 3. Zasady i tryb pozbawiania uprawnień sędziów określa Regulamin Sędziego uchwalony przez Zarząd.

§40

 1. W postępowaniach dyscyplinarnych organem pierwszej instancji jest Wydział Dyscypliny PZPS,
 2. Organem Odwoławczym od rozstrzygnięć Wydziału Dyscypliny PZPS jest Sąd Odwoławczy,
 3. Kompetencje organów dyscyplinarnych oraz zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPS uchwalonego przez Zarząd Związku
 4. Członkowie organów dyscyplinarnych Związku powoływani są przez Zarząd,.

§41

 1. Spory cywilne o prawa majątkowe, wynikające ze stosunków prawnych związanych z działalnością w ramach Związku rozstrzyga Sąd Polubowny przy PZPS, za wyjątkiem sporów związanych z działaniem w ramach Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, które rozstrzyga Sąd Polubowny Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 2. Organizację oraz tryb postępowania przed Sądem Polubownym przy PZPS określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku,
 3. Organizację oraz tryb postępowania przed Sądem Polubownym Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej określa wydany przez podmiot prowadzący rozgrywki profesjonalne regulamin Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej.

Rozdział VII
Komisje Licencyjne

§42

 1. Związek ma prawo przyznawania licencji klubom siatkarskim,
 2. Przyznawaniem licencji klubom zajmuje się Komisja do spraw Wydawania Licencji,
 3. Członkowie Komisji do spraw Wydawania Licencji powoływani są przez Zarząd,
 4. Tryb postępowania licencyjnego i kwalifikacje wymagane od osób pełniących funkcje w Komisji do spraw Wydawania Licencji określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku.

§43

 1. W postępowaniach licencyjnych organem pierwszej instancji jest Komisja do spraw Wydawania Licencji,
 2. Organem Odwoławczym od rozstrzygnięć Komisji do spraw Wydawania Licencji jest Sąd Odwoławczy.

§44

Komisja do spraw Wydawania Licencji prowadzi ewidencję przyznanych licencji

Rozdział VIII
Majątek i fundusze Związku.

§45

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.

§46

 1. Związek może pozyskiwać środki na działalność z następujących źródeł:
  1. roczne składki członków Związku,
  2. wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
  3. dotacje, subwencje i odsetki bankowe,
  4. wpływy wynikające z udziału w rozgrywkach międzynarodowych,
  5. przyznane przez sądy nawiązki,
  6. darowizny i spadki,
  7. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek,
  8. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Związku,.
 2. Działalność gospodarczą prowadzoną przez Związek stanowić może:
  1. akwizycja i promocja wyrobów przemysłowych i usług w pełnym zakresie,
  2. prowadzenie restauracji, barów, stołówek oraz innych placówek gastronomicznych, oraz działalność w zakresie cateringu,
  3. prowadzenie hoteli i moteli, zajazdów, domów wczasowych, schronisk, kempingów i innych podobnych obiektów krótkotrwałego zakwaterowania,
  4. działalność związana z turystyką,
  5. produkcja sprzętu sportowego oraz pozostała działalność produkcyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,
  6. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, sprzedaż detaliczna wyrobów sportowych oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
  7. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  8. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana.
 3. Środki pozyskane z tytułu nawiązek przyznanych przez sądy oraz ze spadków i darowizn są w całości przeznaczane na działalność edukacyjną i oświatową, chyba że coś innego wynika z orzeczenia sądu lub oświadczenia woli darczyńcy bądź testatora.

§47

 1. Okresem rozliczeniowym Związku jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego
 2. Kontrolę nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§48

Związek może powołać spółkę kapitałową prawa handlowego oraz może jej przekazać prawa do zarządzania sprawami Związku, dotyczącymi gospodarczego wykorzystywania dóbr materialnych i niematerialnych przysługujących Związkowi, na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Związkiem a tą spółką.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku.

§49

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

§50

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.


Galeria | Sklep | Upominki | Ciekawe strony | Chat | Forum | RSS


PZPS © 2005 Produced by JMC. Powered by Contentia CMS.